Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Pana/Panią w związku z organizacją projektu „Zielona ławeczka” (dalej jako „Projekt”) i przetwarza te dane w następującym zakresie i w następujący sposób:

  • zgłoszenie do projektu: imię i nazwisko lidera zespołu oraz inne dane podane w zgłoszeniu zespołu do Projektu – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu komunikacji w zakresie Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wniosek o grant: imię i nazwisko lidera zespołu i członków zespołu oraz inne dane podane we wniosku o grant – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Projektu, w tym oceny wniosku i wyłonienia zwycięskiego wniosku w ramach Projektu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu komunikacji w zakresie Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach Projektu. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie na adres „rodo@fundacjabos.pl”, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Podane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją Projektu, jeśli przekazanie Pani/Pana danych będzie do tego niezbędne.

Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji Projektu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosunku do przekazanych danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Lider zespołu zobowiązany jest do przekazania członkom zespołu niniejszej klauzuli informacyjnej jako osoba, która podała we wniosku o grant imiona i nazwiska członków zespołu.