OGÓLNOPOLSKI PROSPOŁECZNY PROJEKT GRANTOWY „ZIELONA ŁAWECZKA”

Projekt realizowany jest w formie konkursu – rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi.

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu.
 3. Kontakt do Biura:

PATRONI I SPONSORZY

 1. Projekt „Zielona Ławeczka” został objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

PARTNERZY GŁÓWNI

 1. Bank Ochrony Środowiska.
 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

PATRONI MEDIALNI

 1. Zielonyogrodek.pl
 2. Ulicaekologiczna.pl
 3. Teraz-Środowisko.pl

POZOSTALI PARTNERZY

 1. Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GŁÓWNY CEL KONKURSU

 1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
 3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla miniogrodu z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) z obiektem retencji. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

TERMINARZ

 1. Konkurs trwa w okresie: kwiecień – wrzesień 2022 roku.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM

 1. Konkurs grantowy adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, który został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu „Zielona Ławeczka”.
 3. Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski.
 4. Zespół Konkursowy składa się z grupy co najmniej 5 osób, która stara się pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcy terenu. Zespół Sąsiedzki realizuje Projekt, jak również dba o efekty swojej pracy.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • zarejestrowanie Zespołu Sąsiedzkiego do 17 maja 2022 roku;
  • przesłanie Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem zarządcy terenu – Załącznik nr 1 (podpisaną przez zarządcę terenu) w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

„Oświadczenie zarządcy terenu” stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego przez zarządcę terenu.

 1. W zakładce PLAN DZIAŁAŃ wskazane są czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby opisania (raportowania) zrealizowanych zadań.
 2. Wszystkie Zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały Zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertem Konkursu tj. architektem krajobrazu SGGW w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r., bez względu na to czy Zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.
 3. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
 4. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Komisji Konkursowej.
 5. Maksymalna liczba punktów przyznanych przez każdego z sędziów to 1200.
 6. Punktacja za realizację poszczególnych zadań konkursu:
  • Zadanie 1 – Zbudowanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 60 pkt.
  • Zadanie 2 – Opis stanu aktualnego – opis wybranego miejsca do modernizacji, przesłanie jego planu i zdjęć. Łączna ocena wynosi maksymalnie 160 pkt.
  • Zadanie 3 – Przygotowanie planu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji. Łączna ocena wynosi maksymalnie 600 pkt.
  • Zadanie 4 – Konsultacja społeczna Projektu – przeprowadzenie zebrania sąsiedzkiego w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenie do wspólnej realizacji projektu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 180 pkt.
  • Zadanie 5 – Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu (wiosna-lato 2022 r.). Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
  • Zadanie 6 – Przygotowanie harmonogramu pielęgnacji miniogrodu (jesień-zima 2022 r.) i opisanie planów jego rozwoju. Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Zespoły, którym przyznano grant zostaną o tym poinformowane pocztą elektroniczną na adres zarządcy terenu i Lidera Zespołu. Wyniki zostaną też opublikowane w zakładce WYNIKI.
 9. Zespoły Konkursowe, którym przyznano granty zobowiązują się przesłać do Organizatora sprawozdanie z realizacji projektu do 30 września 2022 r.

GRANTY

 1. W konkursie przewidziane są granty rzeczowo-pieniężne o maksymalnej wartości 2520 zł. W skład grantu wchodzi:
  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
   • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
   • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
  • ławka parkowa o wartości 520 zł.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów. Elementem każdego grantu jest ławka parkowa.
 3. Pula grantów wynosi 30 tys. zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy zwycięskie Zespoły, których projekty otrzymają od komisji sędziowskiej najwyższą ocenę.
 4. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana w czerwcu 2022 r. w zakładce WYNIKI.
 5. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto bankowe zarządcy terenu, z którego pochodzi Zespół Sąsiedzki, na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją Banku Ochrony Środowiska a zarządcą.
 6. Zarządca jest zobowiązany do udostępnienia tych środków Zespołowi Sąsiedzkiemu, który wydatkuje je na realizację Projektu
 7. Zarządca jest zobowiązany do oznaczenia terenu realizacji projektu poprzez umieszczenie tabliczki informacyjnej przesłanej przez organizatora konkursu.
 8. Na adres zarządcy przesłane zostaną:
  • tabliczka informacyjna
  • zielona ławka, która umiejscowiona zostanie zgodnie z Projektem w przestrzeni modernizowanego miniogrodu.
 9. Dofinansowanie musi być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie, który stanowi załącznik do umowy darowizny.
 10. Granty mogą być wydatkowane tylko na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz elementy potrzebne do stworzenia obiektu mikroretencji.
 11. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na konto Darczyńcy.
 12. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmniejszeniu puli grantów w przypadku zbyt małej liczby projektów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Nadesłane formularze Zgłoszenia i dołączone do nich materiały staną się własnością Organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych projektów. Organizator skontaktuje się z autorami pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do Projektu.
 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Sąsiedzkich Zespołów Konkursowych (w tym: m.in. nazwa projektu, nazwa i dane wspólnoty/spółdzielni) na stronie Projektu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją Projektu.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Sąsiedzkich w projekcie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie zagospodarowania miniogrodu.
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Zespołu z Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Zespół konkursowy, który otrzyma grant na zakup i wykonanie elementów mikroretencji jest zobowiązany do zabezpieczenia tych elementów, w taki sposób, aby nie stanowił on zagrożenia dla mieszkańców i przechodniów.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania grantu i nagrody na osoby trzecie.
 12. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie konkursu w czasie jego trwania. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.
 15. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (Załącznik nr 2 do Regulaminu).