OGÓLNOPOLSKI PROSPOŁECZNY PROJEKT GRANTOWY „ZIELONA ŁAWECZKA”

Projekt realizowany jest w formie konkursu skierowanego do zespołów sąsiedzkich.

ORGANIZATOR PROJEKTU

 1. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Biuro organizacyjne projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną projektu.
 3. Kontakt do biura:

PATRONI I SPONSORZY

 1. Projekt „Zielona Ławeczka” został objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Projekt „Zielona Ławeczka” został objęty patronatem medialnym redakcji Teraz Środowisko.
 3. Sponsorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

PARTNERZY GŁÓWNI

 1. Bank Ochrony Środowiska
 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
 3. Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

 1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
 3. Budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla, miniogrodu z ławką i (opcjonalnie) z obiektem retencji. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

TERMINARZ

 1. Projekt trwa w okresie: kwiecień – wrzesień 2023 roku.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie projekt w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie projektu.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE GRANTOWYM

 1. Projekt adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Do projektu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, który został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji projektu „Zielona Ławeczka”.
 3. Zespół sąsiedzki składa się z grupy co najmniej 5 osób, która stara się zaangażować społeczność sąsiedzką oraz zarządcę terenu. Zespół sąsiedzki realizuje projekt, jak również dba o dobry stan miniogrodu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
  • zarejestrowanie zespołu sąsiedzkiego na stronie projektu do 17 maja 7 czerwca 2023 roku przez lidera zespołu;
  • przesłanie kompletnego wniosku do 7 czerwca 2023 roku.
 5. Lider zespołu sąsiedzkiego przesyła wniosek uzupełniony w formularzu dostępnym na stronie projektu.
 6. Na stronie projektu w zakładce FORMULARZE znajduje się wniosek o grant oraz wskazane są czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposób złożenia wniosku.
 7. Wnioski będą ocenianie przez komisję sędziowską składającą się z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
 8. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków komisji sędziowskiej.
 9. Maksymalna liczba punktów przyznanych przez każdego z sędziów to 1200.
 10. Wniosek składa się z następujących części:
  • Zespół sąsiedzki –  do uzyskania maksymalnie 60 pkt.
  • Opis stanu aktualnego –  do uzyskania maksymalnie 160 pkt.
  • Plan aranżacji i kosztorys – do uzyskania maksymalnie 600 pkt.
  • Konsultacja społeczna –  do uzyskania maksymalnie 180 pkt.
  • Harmonogram realizacji – do uzyskania maksymalnie 100 pkt.
  • Harmonogram pielęgnacji – do uzyskania maksymalnie 100 pkt.
 11. Do wniosku należy załączyć oświadczenie zarządcy terenu stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie jest potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu projektu przez zarządcę terenu.
 12. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 13. Zespoły sąsiedzkie, którym przyznano grant zostaną o tym poinformowane pocztą elektroniczną na adres lidera zespołu. Wyniki zostaną też opublikowane w zakładce WYNIKI na stronie projektu.
 14. Lider zespołu musi skontaktować się z organizatorem w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku kontaktu organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu kolejnemu najwyżej ocenionemu zespołowi sąsiedzkiemu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MINIOGRODÓW

 1. Miniogrody powinny być zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych.
 2. Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane zgodnie
  ze wskazówkami dostępnymi w zakładce BAZA WIEDZY.
 3. Obowiązkowym wyposażeniem miniogrodu jest ławka z oparciem i podłokietnikami.
 4. Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.
 5. Elementy miniogrodu powinny być zamontowane w sposób bezpieczny i zgodny z instrukcją, tak by nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników lub osób postronnych.
 6. Miniogród musi zostać wykonany w terminie od 30 czerwca do 30 września 2023 r. (całkowite zakończenie prac), ale nie wcześniej niż zostanie podpisana umowa z organizatorem.

GRANTY

 1. W projekcie przewidziane są granty pieniężne o maksymalnej wartości:
  • 3000 zł – dla miniogrodów z obiektami mikroretencji,
  • 2500 zł – dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.
 2. Grant może być przeznaczony na zakup materiału roślinnego, podłoża, ławki  i innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz elementy potrzebne do stworzenia obiektu mikroretencji.
 3. Maksymalna kwota grantu, o którą może wnioskować zespół to 3000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona przez komisję sędziowską.
 4. Pula grantów wynosi 45 tys. zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy zespoły sąsiedzkie, których projekty otrzymają od komisji sędziowskiej najwyższą ocenę.
 5. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmniejszeniu puli grantów.
 6. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana w czerwcu 2023 r. w zakładce WYNIKI.
 7. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto bankowe zarządcy terenu, z którego pochodzi zespół sąsiedzki, na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją Banku Ochrony Środowiska a zarządcą.
 8. Umowa darowizny zostanie zawarta najpóźniej 31 sierpnia 2023 r.
 9. Zarządca jest zobowiązany do udostępnienia tych środków zespołowi sąsiedzkiemu, który wydatkuje je na realizację projektu.
 10. Miniogród musi zostać wykonany zgodnie z planem aranżacji, który stanowi załącznik nr 1 do umowy darowizny.
 11. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie mogą konsultować przesłane plany aranżacji z ekspertem wskazanym przez organizatora.
 12. Plan aranżacji miniogrodu stanowiący załącznik nr 1 do umowy darowizny musi zostać zatwierdzony przez eksperta wskazanego przez organizatora.
 13. Zarządca jest zobowiązany do oznaczenia terenu realizacji projektu poprzez umieszczenie tabliczki informacyjnej przesłanej przez organizatora projekt.
 14. Grant musi być wydatkowany zgodnie z deklarowanym kosztorysem, który stanowi załącznik nr 2 do umowy darowizny.
 15. Niewykorzystane środki z Grantu w kwocie wyższej niż 1,50 zł brutto podlegają zwrotowi na konto Fundacji, nr: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001. Przelew należy zatytułować następująco: Zielona Ławeczka IX– zwrot grantu.
 16. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie muszą złożyć sprawozdanie z wykorzystania grantu przez formularz na stronie projektu do 30 września 2023 r.
 17. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie  nie mogą przenieść prawa do otrzymania grantu na osoby trzecie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w projekcie oznacza akceptację zasad udziału w projekcie zawartych w regulaminie.
 2. Nadesłane formularze zgłoszenia i dołączone do nich materiały staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora projektu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz
  z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi zespołami sąsiedzkimi. Organizator skontaktuje się z liderami pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do projektu.
 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów sąsiedzkich (w tym: m.in. nazwa zespołu sąsiedzkiego, nazwa i dane wspólnoty/spółdzielni) na stronie projektu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją projektu.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów sąsiedzkich w projekcie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie.
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wyłączenie zespołu sąsiedzkiego z udziału w projekcie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez zespół sąsiedzki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Zespół sąsiedzki, który otrzyma grant na zakup i wykonanie elementów mikroretencji jest zobowiązany do zabezpieczenia tych elementów, w taki sposób, aby nie stanowił on zagrożenia dla mieszkańców i przechodniów.
 10. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 11. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator projektu.
 12. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie projektu w czasie jego trwania. W przypadku wprowadzenia zmiany organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie projektu.
 14. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 2 do regulaminu).