Mam już konto Zaloguj się

Regulamin

Projekt realizowany jest w formie konkursu skierowanego do zespołów sąsiedzkich.

 1. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej jako „organizator”).
 2. Biuro organizacyjne projektu (dalej jako „biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną projektu.
 3. Kontakt do biura:
  1. Tel.: 507 006 579, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00
  2. Strona projektu: www.zielonalaweczka.pl
  3. E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
 1. Projekt „Zielona Ławeczka” został objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.
 2. Projekt „Zielona Ławeczka” został objęty patronatem medialnym redakcji Teraz Środowisko.
 3. Sponsorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
 1. Bank Ochrony Środowiska
 2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
 3. Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
 3. Budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
 1. Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla (dalej jako „zespół sąsiedzki”), miniogrodu z ławką i opcjonalnie z obiektem retencji (dalej jako „miniogród”). Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
 1. Projekt trwa w okresie: luty – październik 2024 roku.
 2. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie projekt w zakładce TERMINARZ.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie projektu.
 1. Projekt adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub jednostki samorządu terytorialnego (dalej jako „zarządca terenu”, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
 2. Zespół sąsiedzki składa się z grupy co najmniej 5 osób, która stara się zaangażować społeczność sąsiedzką oraz zarządcę terenu. Zespół sąsiedzki realizuje projekt, jak również dba o dobry stan miniogrodu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
  1. Zarejestrowanie zespołu sąsiedzkiego na stronie projektu od 1 lutego do 19 marca 2024 roku przez lidera zespołu sąsiedzkiego (dalej jako „lider zespołu”);
  2. Przesłanie kompletnego wniosku do 26 marca 2024 roku.
 4. Lider zespołu przesyła wniosek o grant uzupełniony w formularzu dostępnym na stronie projektu w zakładce FORMULARZE.
 5. Wnioski będą ocenianie przez komisję sędziowską składającą się z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska SGGW (dalej jako „ekspert”) oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
 6. Komisja może ocenić wniosek maksymalnie na 1200 pkt.
 7. Wniosek składa się z następujących części:
  1. Zespół sąsiedzki – do uzyskania maksymalnie 20 pkt.
  2. Opis stanu aktualnego – do uzyskania maksymalnie 160 pkt.
  3. Plan aranżacji i kosztorys – do uzyskania maksymalnie 800 pkt.
  4. Konsultacja społeczna – do uzyskania maksymalnie 100 pkt.
  5. Harmonogram realizacji – do uzyskania maksymalnie 60 pkt.
  6. Harmonogram pielęgnacji – do uzyskania maksymalnie 60 pkt.
 8. Do pierwszej części wniosku należy załączyć oświadczenie zarządcy terenu stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie jest potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu projektu przez zarządcę terenu.
 9. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Zespoły sąsiedzkie, którym przyznano grant zostaną o tym poinformowane pocztą elektroniczną na adres lidera zespołu. Wyniki zostaną też opublikowane na stronie projektu.
 11. Lider zespołu musi skontaktować się z organizatorem w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku kontaktu organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu kolejnemu najwyżej ocenionemu zespołowi sąsiedzkiemu.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MINIOGRODÓW

 1. Zespół sąsiedzki może zgłosić teren osiedlowy, który jest dostępny bez ograniczeń zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i pozostałych osób (dalej jako „teren ogólnodostępny”).
 2. Zespół sąsiedzki może zgłosić teren osiedlowy położony w granicach administracyjnych miasta powyżej 10 tys. mieszkańców.
 3. Zespół sąsiedzki nie może zgłosić terenu osiedlowego, który został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji projektu „Zielona Ławeczka”.
 4. Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane zgodnie ze wskazówkami dostępnymi w zakładce BAZA WIEDZY.
 5. Obowiązkowym wyposażeniem miniogrodu jest ławka z oparciem i podłokietnikami.
 6. Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.
 7. Wszystkie elementy miniogrodu powinny być zamontowane w sposób bezpieczny i zgodny z instrukcją, tak by nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników lub osób postronnych.
 8. Miniogród musi zostać wykonany w terminie od 30 kwietnia do 14 października 2024 r. (całkowite zakończenie prac), ale nie wcześniej niż zostanie podpisana umowa darowizny z organizatorem.
 1. W projekcie przewidziane są granty pieniężne (dalej jako „grant”) o maksymalnej wartości:
  1. 3000 zł – dla miniogrodów z obiektami mikroretencji,
  2. 2500 zł – dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.
 2. Pula grantów wynosi 45 tys. zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy 15 zespołów sąsiedzkich, których projekty otrzymają od komisji sędziowskiej najwyższą ocenę.
 3. Grant może być przeznaczony na zakup materiału roślinnego, podłoża, ławki i innych elementów do aranżacji miniogrodu oraz elementy potrzebne do stworzenia obiektu mikroretencji.
 4. Maksymalna kwota grantu, o którą może wnioskować zespół to 3000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona przez komisję sędziowską.
 5. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmniejszeniu puli grantów.
 6. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2024 r. na stronie projektu.
 7. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto bankowe zarządcy terenu, z którego pochodzi zespół sąsiedzki, na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją Banku Ochrony Środowiska a zarządcą terenu.
 8. Umowa darowizny zostanie zawarta najpóźniej 30 czerwca 2024 r.
 9. Zarządca jest zobowiązany do udostępnienia grantu zespołowi sąsiedzkiemu, który wydatkuje je na realizację projektu.
 10. Miniogród musi zostać wykonany zgodnie z planem aranżacji, który stanowi załącznik nr 1 do umowy darowizny.
 11. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie mogą konsultować przesłane plany aranżacji z ekspertem wskazanym przez organizatora.
 12. Plan aranżacji miniogrodu stanowiący załącznik nr 1 do umowy darowizny musi zostać zatwierdzony przez eksperta wskazanego przez organizatora.
 13. Zespół sąsiedzki jest zobowiązany do oznaczenia terenu realizacji projektu poprzez umieszczenie tabliczki informacyjnej przesłanej przez organizatora.
 14. Grant musi być wydatkowany zgodnie z deklarowanym kosztorysem, który stanowi załącznik nr 2 do umowy darowizny.
 15. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie wyższej niż 1,50 zł brutto podlegają zwrotowi na konto Fundacji, nr: 46 1540 1157 2115 6612 8656 0001. Przelew należy zatytułować następująco: Zielona Ławeczka X– zwrot grantu.
 16. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie muszą złożyć sprawozdanie z wykorzystania grantu przez formularz dostępny na stronie projektu w zakładce FORMULARZE do 14 października 2024 r.
 17. Zwycięskie zespoły sąsiedzkie nie mogą przenieść prawa do otrzymania grantu na osoby trzecie.
 1. Udział w projekcie oznacza akceptację zasad udziału w projekcie zawartych w regulaminie.
 2. Nadesłane formularze zgłoszenia i dołączone do nich materiały staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora projektu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi zespołami sąsiedzkimi. Organizator skontaktuje się z liderami pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do projektu.
 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich zespołów sąsiedzkich (w tym: m.in. nazwa zespołu sąsiedzkiego, nazwa i dane wspólnoty/spółdzielni/jednostki samorządu terytorialnego) na stronie projektu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją projektu.
 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem zespołów sąsiedzkich w projekcie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie, który stanowi załącznik nr 2 do umowy darowizny .
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wyłączenie zespołu sąsiedzkiego z udziału w projekcie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez zespół sąsiedzki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 10. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator projektu.
 11. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie projektu w czasie jego trwania. W przypadku wprowadzenia zmiany organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie projektu.
 13. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 2 do regulaminu).
Zmiany w Regulaminie:
 • Dodanie informacji o patronacie honorowym Ministra Klimatu i Środowiska (28.02.2024)
 • Dodanie informacji o patronacie medialnym redakcji Teraz Środowisko (18.03.2024)

Partnerzy

Patron honorowy

Patroni medialni

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos