Planując we właściwy sposób program społecznej partycypacji w stanowieniu ładu przestrzeni powinniśmy zatem naśladować naturalny „proces partycypacyjny”, który ma miejsce na każdym etapie zamieszkiwania. Jest to ciągły proces i jako ciągły powinien być planowany.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane prawidła gospodarowania wspólnot mieszkańców swoją przestrzenią zamieszkiwania musimy uwzględnić następujące etapy w planowaniu i prowadzeniu programów partycypacyjnych:

  • zapewnienie udziału mieszkańców w identyfikacji potrzeb i wartości krajobrazów lokalnych, przeprowadzanej w fazie początkowej procesu planowania;
  • zapewnienie udziału mieszkańców w tworzeniu ładu przestrzeni – wspólna praca przy projektowaniu i budowie obiektu;
  • zapewnienie udziału mieszkańców w zarządzaniu ładem przestrzeni – współdecydowanie o życiu publicznym w przestrzeni i innych formach jej wykorzystania.

Udane działania w celu tworzenia nowego ładu przestrzeni oraz efektywnego wspomagania procesu identyfikacji z miejscem muszą obejmować, na każdym z trzech wyżej wymienionych etapów, następujące poziomy działania:

  • informacja (publikacje, informacje w biuletynie miejskim, cykl wykładów i odczytów, programy edukacyjne); przez cały czas przygotowywania dokumentacji projektowej mieszkańcy powinni być informowani o stanie prac np. na stronach internetowych w odpowiednich zakładkach. Tam też zostają zamieszczane treści korespondencji pomiędzy zespołem projektowym, miastem a organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami odpowiednich służb np. Ochrony Przyrody, Zabytków itd.;
  • konsultacje (referenda, sondaże, konkursy i opinie mieszkańców na temat kolejnych etapów realizacji projektu); ważnym ogniwem tych prac są cykle spotkań zespołu projektantów z mieszkańcami, w tym spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na danym terenie;
  • partycypacja (przewidywane imprezy promocyjne, warsztaty oraz festyny towarzyszące realizacji projektu, z założeniem udziału mieszkańców w pracach budowlanych i ogrodniczych).

Partycypacja społeczna nie kończy się na przecięciu wstęgi podczas otwarcia wybudowanego obiektu. Partycypacja społeczna to ciągły proces współpracy lokalnej administracji publicznej z mieszkańcami.