Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś wykonuje za darmo jakąś pracę, jednak do wyjątków należy taka, kiedy pracę te wykonuje wolontariusz.

W świetle prawa czyli w tym wypadku artykułu 3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest bowiem „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz korzystających.” Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz m.in.:

  • organizacji pozarządowych (jeśli nie działają w celu osiągnięcia zysku);
  • organów administracji publicznej;
  • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w ramach tak zwanej „inicjatywy lokalnej” czyli formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariusz ma prawo do zwrotu wydatków poniesionych na poczet wykonywanych zadań, kosztów podróży, diet oraz zaopatrzenia z tytułu wypadku, o ile praca wykonywana w ramach wolontariatu trwa dłużej niż 30 dni. Ubezpieczenie zdrowotne zależy od woli korzystającego z pracy wolontariusza i tego, czy nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu (na przykład z tytułu umowy o pracę). (Kołodziej, 2008)

Aby dopełnić formalności związanych z korzystaniem z pracy wolontariusza należy podpisać z nim porozumienie o współpracy, które zawierać powinno informacje o zakresie, sposobie i czasie wykonywania świadczeń.

Tak więc możemy wybrać, czy pracę w realizacji naszego terenu zieleni będą wykonywali wolontariusze, na podstawie zawartego z nami porozumienia, czy też inni ludzie, na przykład mieszkańcy okolicznych domów, będący interesariuszami tej inwestycji z innego powodu. Tym powodem jest terytorialność.