UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
   
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ GRANTY GALERIA EKSPERCI FAQ KONTAKT
ZŁÓŻ WNIOSEK   >>> NOWY UCZESTNIK: ZAREJESTRUJ SIĘ MAM JUŻ KONTO: ZALOGUJ SIĘ  
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI PROSPOŁECZNY PROJEKT GRANTOWY "ZIELONA ŁAWECZKA"
Projekt realizowany jest w formie konkursu – rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi.

ORGANIZATOR KONKURSU
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji pod adresem:

ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Kontakt do biura:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 - 15.00;
tel: 507 006 579
mail: laweczka@fundacjabos.pl
PARTNERZY
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PATRON HONOROWY
Minister Środowiska
PATRONI MEDIALNI
Ulica Ekologiczna
Teraz Środowisko
Zielony Ogródek
SPONSORZY
Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.
GŁÓWNY CEL KONKRUSU
Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych.
Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
PRZEDMIOT KONKURSU
Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla mini-ogrodu z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
TERMINARZ
Konkurs trwa w okresie: 04 lutego 2019 roku – 30 września 2019 roku
Szczegółowe informacje w zakładce Terminarz.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM

 1. Konkurs grantowy adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

 2. Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, który został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu "Zielona ławeczka". W konkursie nie może wziąć udziału zespół, który został nagrodzony w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu.

 3. Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski.

 4. Zespół Konkursowy składa się z grupy co najmniej 5 osób, która stara się pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy administratora terenu. Zespół Sąsiedzki realizuje Projekt jak również dba o efekty swojej pracy.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  "Deklaracja Administratora" stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

 6. W zakładce Plan działań wskazane są czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby opisania (raportowania) zrealizowanych zadań.

 7. Wszystkie Zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały Zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertami Konkursu tj. architektami krajobrazu SGGW w terminie od 17 maja do 30 września 2019 r., bez względu na to czy Zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.

 8. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z ekspertów z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

 9. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Komisji Konkursowej.

 10. Punktacja za realizację poszczególnych zadań konkursu:
  • Zadanie 1 – Zbudowanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 60 pkt.
  • Zadanie 2 – Opis stanu aktualnego - opis wybranego miejsca do modernizacji, przesłanie jego planu i zdjęć. Łączna ocena wynosi maksymalnie 160 pkt.
  • Zadanie 3 – Przygotowanie planu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji. Łączna ocena wynosi maksymalnie 600 pkt.
  • Zadanie 4 – Konsultacja społeczna Projektu - przeprowadzenie zebrania sąsiedzkiego w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenie do wspólnej realizacji projektu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 170 pkt.
  • Zadanie 5 – Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu (wiosna-lato 2019 r.). Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
  • Zadanie 6 – Przygotowanie harmonogramu pielęgnacji mini-ogrodu (jesień-zima 2019 r.) i opisanie planów jego rozwoju. Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. Wyróżnione Zespoły zostaną poinformowane o otrzymaniu grantu pocztą elektroniczną na adres Administratora terenu i Lidera Zespołu. Wyniki zostaną też opublikowane w zakładce Granty
 1. Zespoły Konkursowe, którym przyznano granty zobowiązują się przesłać do Organizatora sprawozdanie z realizacji projektu do 30 września 2019 r.
GRANTY
 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe w postaci grantów i ławek parkowych za najlepsze przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1600 zł brutto.

 2. W skład grantu wliczona jest wartość zielonej ławki, która zostanie dostarczona przez Organizatora.

 3. Pula grantów wynosi 20 tys. zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy zwycięskie Zespoły.

 4. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana w czerwcu 2019 r. w zakładce Granty.

 5. Granty zostaną przekazane na konto bankowe Administratora terenu, z którego pochodzi Zespół Sąsiedzki, na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją Banku Ochrony Środowiska a Administratorem.

 6. Administrator jest zobowiązany do udostępnienia tych środków Zespołowi Sąsiedzkiemu, który wydatkuje je na realizację Projektu.

 7. Na adres Administratora przesłana zostanie zielona ławka, która umiejscowiona zostanie zgodnie z Projektem w przestrzeni modernizowanego mini ogrodu.

 8. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.

 9. Granty mogą być wydatkowane tylko na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów.

 10. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmniejszeniu puli grantów w przypadku zbyt małej ilości projektów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zgłoszone w Konkursie materiały nie podlegają ochronie prawem autorskim, a ich autorzy zezwalają Organizatorowi na ich wykorzystywanie po zakończeniu Konkursu.

 2. Nadesłane formularze Zgłoszenia i dołączone do nich materiały staną się własnością Organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych projektów. Organizator skontaktuje się z autorami pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do Projektu.

 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Sąsiedzkich Zespołów Konkursowych (w tym: m.in. nazwa projektu, nazwa i dane wspólnoty/spółdzielni) na stronie Projektu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją Projektu.

 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Sąsiedzkich w projekcie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie zagospodarowania mini ogrodu.

 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Zespołu z Konkursu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania grantu i nagrody na osoby trzecie.

 11. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

Powrót na górę
PARTNERZY I PATRONI
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA UL. ŻELAZNA 32, 00-832 WARSZAWA LAWECZKA@FUNDACJABOS.PL 507 006 579