Pierwszym zadaniem konkursowym jest zbudowanie Zespołu z osób zainteresowanych zazielenieniem terenu wokół miejsca zamieszkania.
Zespół Sąsiedzki inicjuje projekt modernizacyjny, a w przyszłości będzie kierował pracami dotyczącymi aranżacji terenu w miejscu zamieszkania, jak również opiekował się stworzonym miniogrodem.

Utworzenie Zespołu Sąsiedzkiego i przypisanie funkcji uczestnikom

Zespoły Sąsiedzkie powinny składać się z min. 5 uczestników, chociaż sugerujemy zebranie większej liczby osób.
Zespół wybiera lidera. Powinna nim zostać osoba, która ma zdolności przywódcze, a także dysponuje czasem, który może poświęcić na pracę społeczną przy realizacji Projektu. Administrator terenu, który (ze względów proceduralnych) musi zostać również członkiem Zespołu, może pełnić funkcję lidera, ale nie jest to warunek konieczny.

Proszę poszukać w swoim sąsiedztwie osób, które byłyby zainteresowane udziałem w Konkursie. Uczestników Zespołu należy dobierać pod kątem ich naturalnych umiejętności i pasji. W grupie powinny znaleźć się osoby, które mają różne predyspozycje, tak aby zbudowany Zespół miał jak największy potencjał. Trzeba zwrócić uwagę na zadania przed nim stojące – są to m.in. zagospodarowanie przestrzeni (więc dobrze byłoby dobrać osoby, które mogłyby fizycznie pomóc w pracach ogrodniczych), zakupienie roślin (osoba z samochodem), utrzymywanie kontaktu z administratorem terenu, napisanie projektu (osoba, która sprawnie posługuje się komputerem i dobrze opisze działania podejmowane przez zespół), zachęcenie sąsiadów do współpracy (osoba towarzyska, lubiana w otoczeniu), itd.

Sprawy nowej aranżacji otoczenia oraz zmiany świadomości mieszkańców są zadaniem trudnym i odpowiedzialnym – dlatego też pomysłowość i zapał uczestników powinny być wsparte pomocą osób z doświadczeniem. Wszystkich powinna łączyć świadomość działania w kierunku stworzenia możliwości lepszego funkcjonowania w danym środowisku.

Zespół, który zawiązał się na początku będzie musiał wykonać najwięcej pracy związanej z rozruchem pomysłu, nawiązaniem kontaktu z administratorem, wykonaniem planu terenu oraz wstępnym przemyśleniem koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu.

Poniżej zamieszczamy również listę, która prezentuje skład Zespołu Sąsiedzkiego oraz przykładowe funkcje członków Zespołu.

SKŁAD ZESPOŁU I PRZYPISANE FUNKCJE

1. Jerzy Prymus

Lider Zespołu

 • Pozyskanie do projektu Administratora i utrzymywanie z nim stałego kontaktu – przekazywanie informacji na temat działań grupy;
 • Poprowadzenie zebrania popularyzującego projekt „Zielona ławeczka” wśród sąsiadów.

2. Beata Kwiatkowska

Sekretarz Zespołu Sąsiedzkiego

 • Przygotowanie organizacyjne zebrania sąsiedzkiego – wyznaczenie miejsca, terminu i przebiegu spotkania;
 • Przygotowanie ogłoszeń o zebraniu, rozwieszenie ich na klatkach;
 • Utrzymywanie kontaktu z Organizatorem – przygotowanie raportu i dokumentacji graficznej;
 • Przygotowanie listy roślin i ustalenie cen;
 • Zakup roślin.

3. Robert Sąsiedzki

Fotograf, prace biurowe

 • Pozyskiwanie sąsiadów do projektu;
 • Przygotowanie dokumentacji fotograficznej;
 • Przygotowanie projektu graficznego (plan nasadzeń, …)
 • Przygotowanie harmonogramu prac modernizacyjnych i pielęgnacyjnych.

4. Adam Wyrwiński

Prace organizacyjno-porządkowe

 • Transport samochodowy (dostarczenie materiału roślinnego i ew. dodatkowego podłoża, …)
 • Porządkowanie terenu;
 • Usuwanie starych krzewów;
 • Sadzenie nowych roślin.

Proszę wykonać i przesłać zdjęcie nowopowstałego Zespołu Sąsiedzkiego.

Prosimy aby każdy członek zespołu, który będzie widoczny na zamieszczanych fotografiach podpisał zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Pozyskanie zgody zarządcy terenu do udziału w Projekcie

Pozyskanie do udziału w Projekcie przedstawiciela zarządcy terenu jest ważnym zadaniem. Przedstawiciel zarządcy terenu musi zostać członkiem Zespołu Sąsiedzkiego, aby ułatwić współpracę z właścicielem terenu.
Zarządca terenu musi wyrazić zgodę na projekt modernizacji przestrzeni i potwierdzić ją podpisaniem Oświadczenie zarządcy terenu o przystąpieniu do Projektu oraz podaniem swoich danych. W przypadku przyznania grantu Zespołowi przez Organizatora – środki pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Proszę upewnić się, że zarządca spółdzielni lub wspólnoty posiada prawa do objętego rewitalizacją terenu.